การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 3

 
22 ตุลาคม 2561