การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

 
05 พฤศจิกายน 2561