การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ10 ตุลาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256309 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256231 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256231 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256230 มิถุนายน 2562
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จำนวน 31 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256231 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256230 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256231 มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256228 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256231 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ08 มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256130 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256131 ตุลาคม 2561
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ23 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ โดยวิธีเฉพา20 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกหมู่บ้านถึงสะพานเขตตำบลบ้านกาด ห01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบาบน้ำจากบ้านนายสุรพล สุยะ ถึงห้วยเขียด ม2 บ้านหนองเย็น ต.ท01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกร้านค้าชุมชนหมู่บ้านถึงเขตลำน้ำว01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ม4 บ้านกลา01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) จากสามแยกวัดท่าช้าง ถึ01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางแยกเข้าป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านแพะประท01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินลูกรังถนนข้างลำเหมืองแม่อาว พร้อมปรับเกลี่ยจากลานกีฬา อเนกประสงค์ถึ01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหลังวัดบุญยืนเลียบแม่น้ำวาง หมู่ที่01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over lay) จากโรงน้ำดื่มชุมชนถึงปร01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเปิดจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 01 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินโครงสร้างสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง จากบ้านนายอุ่น คำพ่วง01 พฤษภาคม 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over lay) จากโรงน้ำดื่มชุมชนถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 123 พฤษภาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหลังวัดบุญยืนแม่น้ำวาง หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง ถึง ท้อเหล23 พฤษภาคม 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) จากสามแยกวัดท่าช้าง ถึงหน้าบ้านนายจรูญ บำรุ23 พฤษภาคม 2562
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกร้านค้าชุมชนหมู่บ้านถึงเขตลำน้ำวาง หมู่ที่ 3 บ้านพันตน ตำบล23 พฤษภาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1