การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านแพะประทาน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง   [ 12 ธันวาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชม 2168 หน้าบ้านนายฉลอง ตาปัน ถึงบ้านนายสุชาติ ปันทนันท์ หมู่ที่ 7 บ้านแพะประทาน ตำบลทุ่งปี๊ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ย้อนกลับ