การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคารถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบเปิดข้างเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ    [ 13 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกแบบเปิดท้ายเทท้ายติดตั้งเครื่องทุ่นแรงเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ขนาด 130 แรงม้า  จำนวน 1 คัน  วงเงินงบประมาณ 2,500,000.- บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เอกสารตามแนบท้ายประกาศ
      

ย้อนกลับ