การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ 7    [ 18 พฤษภาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศจ้างปรับปรุงจ้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สาย 3 บ้านแพะประทาน ชม.ถ.119-008 หมู่ 7 บ้านแพะประทาน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ย้อนกลับ