การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   [ 28 กันยายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขานสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้และเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
  ย้อนกลับ