การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ชื่อเอกสาร : โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ 3 บ้านพันตน   [ 22 ธันวาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ที่ 3 บ้านพันตน


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 950,000 บาท


ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม้น้อยกว่า 18.00 ตร.ม 

      

ย้อนกลับ