การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

พระธาตุสะหลีศรีเบื้องบน ม.2


 
25 ตุลาคม 2559