การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางพระธาตุสะหลีศรีเบื้องบน ม.2


 
25 ตุลาคม 2559